Islam & andere godsdientsen

door abubakkernl

Volgens de Koran is de islam niet een nieuw geloof maar een vernieuwing van de religies die aan onder andere de profeten Mozes, David en Jezus zijn geopenbaard. Daarom erkennen moslims in principe ook de Thora, de Psalmen van David en het Evangelie. Een groot verschil tussen die boeken en de Koran is, dat de Koran de directe weergave van de boodschap van God aan Mohammed is, terwijl de oudere heilige teksten verhalen ‘uit de tweede hand’ zijn. Er wordt wel gezegd dat de oudere boeken in de loop van de tijd zijn aangepast, waardoor de oorspronkelijke boodschap verloren is gegaan of in ieder geval niet meer ongeschonden voorhanden is en dat dit met de openbaring van de Koran is rechtgezet.

De Koran is de afsluiting van een reeks openbaringen en geldt voor alle mensen, waar ook ter wereld en van welk ras ze ook zijn. Toch mogen moslims niemand dwingen om zich tot de islam te bekeren, want de keuze voor een religie is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wat heeft het voor zin om te bidden als je daar niet voor honderd procent zelf voor gekozen hebt? In de Koran staat: Er is geen dwang in de godsdienst (2:256).

In de eerste moslimstaat in Medinah vlakbij Mekka, waar Mohammed met zijn volgelingen naartoe was uitgeweken toen hij door zijn eigen stam vervolgd werd, was plaats voor iedereen ongeacht hun religieuze overtuiging, zolang zij elkaar respecteerden en loyaal aan elkaar bleven. Er werd een pact met de diverse stammen, waaronder joden en christenen, gesloten voor wederzijdse bescherming tegen aanvallen van buitenaf. Onder de eerste khaliefa’s die Mohammed als leider van de staat opvolgden werden niet-moslims in ruil voor een soort defensiebelasting beschermd.

Bij de inname van Jeruzalem na de dood van Mohammed werd de veiligheid van joden en christenen in een schriftelijke overeenkomst gegarandeerd en bleef het voor hen mogelijk om hun kerken en synagogen te gebruiken. Het is zelfs zo dat de Koran de moslims opdraagt om kerken, synagogen en tempels te beschermen. Helaas kunnen we hetzelfde niet van de christenen zeggen: toen zij Jeruzalem tijdens de kruistochten ‘bevrijdden’ werden alle moslims en ook joden die in de stad waren achtergebleven omgebracht en de inheemse christenen verbannen. Tijdens de moslimheerschappij over Spanje (Andalusië) werd de godsdienst van joden en christenen eveneens gerespecteerd. Tijdens en na de Reconquista werden eerst de moslims en later de joden wreed vervolgd.

Tussen Karel de Grote en Haroen ar-Rashid bestond er nog een goede verstandhouding. Pas door de kruistochten die rond het jaar duizend door de christenen tegen de moslims werden georganiseerd is de goede verstandhouding blijvend verstoord.

Advertentie