Inleiding

door abubakkernl

Islam is de godsdienst van bijna een miljard mensen in meer dan 58 landen (o.a. Midden Oosten, Noord Afrika, Pakistan, Maleisië, Indonesië, China, Suriname, Zuid-Afrika). De Hidjaaz in het huidige Saoedie-Arabië is het hartland van de islam. Indonesië is het land met de meest moslims. Nederland telde volgens het CBS op 1 januari 2005 bijna een miljoen moslims. Het CBS baseert zich op het aantal allochtonen dat afkomstig is uit landen waar de islam de dominante godsdienst is. Volgens een voorzichtiger schatting zijn er in Nederland ca. 300.000 belijdende moslims, waaronder rond de tienduizend Nederlanders die zich tot de islam hebben bekeerd.

De Koran is tussen 610 en 632 aan Muhammad ibn Abd-Allah (570-632) geopenbaard en vormt de basis van de islam.

Islam betekent ‘buigen’ of ‘onderwerpen’, waarmee bedoeld wordt vereenzelfviging met de Ene God. Het is afgeleid van de stam SLM, waarvan ook het woord ‘salaam’ afkomstig is. Salaam betekent vrede. Daarom wordt islam ook wel met ‘vrede’ vertaald. Een volgeling van de islam is een moslim, en zeker geen mohammedaan, want een moslim aanbidt alleen God. Ook ‘islamiet’ heeft voor veel moslims een koloniale wanklank.

Allah is de Arabische naam van de Ene God. Het is afgeleid van het woord illah, wat god in meer algemene zin betekent. Allah wordt gebruikt om de enige, de ondeelbare, de almachtige aan te duiden. De islam kent geen pantheon zoals bijvoorbeeld het hindoeïsme of een drie-eenheid zoals het christendom.

De bronnen van de islam zijn de Koran (het woord van God) en de soenna (het voorbeeld van de Profeet).

In de Koran zijn de volgende vijf verplichte vormen van aanbidding aangegeven die de kern van de islamitische religie vormen:

  1. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis, wat je tot moslim maakt (Sjahaada)
  2. Het dagelijkse verrichten van vijf gebeden (Shalaah)
  3. Het vasten gedurende de maand Ramadan (Saum)
  4. Het jaarlijks geven van een deel van je vermogen aan de armen (Zakaat)
  5. Het eenmaal in je leven verrichten van de bedevaart naar Mekka als je daartoe in staat bent (Hadj)

Daarnaast bestaan er richtlijnen voor bijna elke situatie in het dagelijks leven, voor de omgang met elkaar en de natuur en voor de aanbidding van Allah. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Koran, de soenna, lokale gewoonten en opinies van grote islamitische denkers. Dit systeem van richtlijnen wordt Sjaria genoemd. Sjaria is flexibel en past zich aan aan tijd en plaats.

Het klassieke islamitische recht heeft gedurende enkele eeuwen na de dood van Muhammad vorm gekregen en vertoont verschillen naar plaats en tijd. Momenteel is er geen land waar het islamitische recht in zijn totaliteit van kracht is. In enkele Islamitische landen geldt het islamitisch familie- of huwelijksrecht (bijv. Marokko, Indonesië), en in enkele landen wordt met (her)invoering van een vorm van Sjaria geëxperimenteerd (Nigeria, Atjeh). Bij een zorgvuldige implementatie van een rechtsstelsel volgens islamitische principes mogen moderne ontwikkelingen en verworvenheden niet over het hoofd worden gezien.

Een aantal onderwerpen heb ik niet kunnen bespreken omdat de islam zo veelomvattend is. Maar ik hoop dat u door mijn verhaal een beter beeld van de islam hebt gekregen en ik hoop ook dat u hierdoor zult begrijpen dat wat in de media over de islam wordt gezegd vaak ook een andere kant heeft. Het is helaas ook waar dat de regels van de islam in veel islamitische landen niet altijd oprecht worden toegepast en dat veel mensen, ook moslims in Nederland, vrouwen onderdrukken en intolerant zijn tegenover andere religies omdat zij denken dat de Koran dit voorschrijft. Er worden te veel ‘heilige oorlogen’ gevoerd, niet alleen tegen niet-moslims, maar ook door moslims onderling. Dat toont aan dat mensen zwak zijn en de verleiding tot machtsmisbruik groot is, en dat er voor de moslimgemeenschap nog een lange weg te gaan is tot alle onrecht uit de wereld is geholpen.

Advertentie