Islamitische feest- en gedenkdagen

door abubakkernl

De islamitische kalender

De islamitische tijdrekening begint in het jaar van de hidjrah, d.w.z. de emigratie van de profeet Mohammad van Mekka naar Medina (622 na Christus volgens de Gregoriaanse kalender). Het islamitisch jaar volgt de Qor’aan waar deze uitdrukkelijk de maan als de tijdmaat noemt. Iedere maand begint met het waarnemen van de nieuwe maan. Bijgevolg bestaat een islamitisch jaar uit ongeveer 354 dagen, onderverdeeld in twaalf maanmaanden van elk 30 of 29 dagen. De ‘maan’maanden van het jaar heten:

Moharram
Safar
Rabi’ I
Rabi’ II
Djoemada I
Djoemada II
Radjab
Sja’ban
Ramadan
Sjawwal
Dzoe’l
Qa’da
Dzoe’l Hidja

Feest- en gedenkdagen

Ramadan
Maand waarin gevast word (sawm). Gedurende 29 of 30 dagen eten en drinken moslims niets tussen de dageraad en zonsondergang. Ook zorgt men ervoor gedurende de uren dat het licht is geen seksuele omgang te hebben. Iedere dag wordt het vasten gebroken met een gebed (“voor u heb ik gevast en met uw voorzieningen verbreek ik het vasten”) en een rituele maaltijd (water en een vrucht).

De maand ramadan staat in het teken van inkeer en vrijgevigheid. Het is een goede gewoonte om voor het eind van de maand onenigheden bij te leggen, leningen af te lossen en een vastgesteld deel van je vermogen aan de armen af te staan. In ieder geval moeten vier handen rijst of het equivalent daarvan in geld of natura worden afgestaan aan diegenen die niet genoeg hebben om een feestmaal te bereiden ter afsluiting van de vastenmaand.

Lailat oel Qadr (Nacht van de Bestemming)
In de laatste nachten van ramadan wordt de Lailat oel Qadr herdacht, de nacht waarin de heilige Qor’aan door God is neergelegd op een bepaalde plaats in de onderste hemelen. Van daaruit werd de Qor’aan in gedeelten door de engel aan Mohammad voorgelezen. Het is niet bekend om welke nacht het exact gaat. Velen denken de 27e nacht (d.w.z. de nacht voorafgaand aan de 27e dag), mogelijk naar aanleiding van de bijzondere spirituele ervaringen die veel mensen tijdens die nacht hebben ervaren. Er is overgeleverd dat Mohammad gezegd heeft dat deze nacht in de laatste tien dagen van ramadan gezocht moet worden. Daarom brengen veel moslims de laatste tien nachten van ramadan in de moskee door met gebed en meditatie. Het is niet onmogelijk dat met Lailat-oel-qadr de kerstnacht wordt bedoeld. Het neerzenden van de Qor’aan moet dan als het openbaren van het Woord (de Logos) in Jezus Christus worden begrepen. Hiernaar is verder onderzoek nodig. Dit wordt bemoeilijkt omdat deze hypothese vooral vanuit islamkritische hoek afkomstig is.

Eid oel Fitr (feest van de zuivering, het kleine feest)
Feestdag ter afsluiting van het vasten, door Turken ook wel suikerfeest genoemd. Het is de eerste dag van de maand sjawwal. De dag begint met een ontbijt na zonsopgang en een extra gebed in de moskee, gevolgd door een preek. Daarna bezoekt men familie en vrienden. Voor de kinderen zijn er cadeautjes en er is volop lekker eten.

Eid oel Adha (9 Dzoe’l Hidja)
Offerfeest, afsluiting van de bedevaart. Met het offeren van een schaap, geit, koe of kameel wordt herdacht dat de profeet Ibrahiem zijn oudste zoon (volgens moslims Ismaiel, zoon van Hadjar; volgens christenen en joden Ishaq, zoon van Sarah) aan God moest offeren, wat op het allerlaatste moment, toen Ibrahiem had laten zien hoe standvastig hij in zijn geloof was, verhinderd werd. In plaats daarvan werd hem een lam gegeven dat hij kon slachten. Een derde deel van het vlees is voor de behoeftigen, een derde voor familie en vrienden en een derde voor het eigen gezin.

1 Moharram – islamitisch nieuwjaar
Deze dag heeft geen speciale betekenis.

Asjoera (10 moharram)
Het equivalent van het joodse Jom Kippoer. Het is aanbevolen om drie dagen te vasten. Ook wordt de dag gelinkt aan de uittocht uit Egypte onder Mozes, het verlaten van de Ark van Noach en de intocht van Mohammed in Medina. Voor soennietische moslims is dit een dag van vrijgevigheid/weldadigheid. Sjiiten herdenken op deze dag ook de tragische dood van Hoessein, kleinzoon van de profeet.

Maulid Nabi (12de van de maand rabi’ I)
Geboortedag van de profeet Mohammad. Op deze dag wordt vaak speciale aandacht aan de biografie van Mohammad besteed, maar veel moslims keuren het vieren van deze dag af omdat Mohammad er zelf nooit een speciale betekenis aan gaf.

Israa-Mi’raadj (nacht na de 26ste van de maand Radjab)
De nachtelijke reis van de profeet naar de ‘verste moskee’ (masdjied al aqsa, later geassocieerd met Jeruzalem) en vandaar door de zeven hemelen naar Gods Troon. Tijdens een gesprek met God ontving de profeet de opdracht de vijf dagelijkse gebeden in te stellen. Deze opdracht is uitsluitend in overleveringen terug te vinden en niet in de Qor’aan.

Nisfoe Sja’baan (15e van de maand Sja’baan)
Nacht van de lotsbezegeling. De veertiende nacht van de islamitische maand sja’baan wordt ook wel Lailat oel Baraat genoemd. Het is een nacht van gebed en meditatie, vergeving van zonden en bepaling van het lot.

Advertentie